Formação de Bateria KMKZY SUPER CUP - KSC

  • ALAN BIRCK (RS) - Kart nº 11
  • ANDI (RS) - Kart nº 34
  • RAVAZZOLO (RS) - Kart nº 22
  • CÉSAR LEANDRO DE OLIVEIRA (RS) - Kart nº 9
  • EMILSON FERNANDES (RS) - Kart nº 28
  • FÁBIO ANDREIS (RS) - Kart nº 24
  • GILMAR JOAO FACHINI (RS) - Kart nº 20
  • GUSTAVO CE (RS) - Kart nº 31
  • LEONARDO CALLERO (RS) - Kart nº 10
  • MÁRCIO CORRÊA (SC) - Kart nº 32
  • PAULO TORRES (RS) - Kart nº 16
  • RAFAEL COHEN (RS) - Kart nº 14
  • CAMPOS (RS) - Kart nº 6
  • RODRIGO RIBEIRO (RS) - Kart nº 1
  • SANDRO ESCHBERGER (RS) - Kart nº 21
  • VÉRIAN CALDAS (RS) - Kart nº 3
  • ADRIANO CARBONI (RS) - Kart nº 30
  • XBLAU (RS) - Kart nº 20
  • ALEX S.SALDANHA (RS) - Kart nº 34
  • ANDRÉ CARBONI (RS) - Kart nº 24
  • CAIO STEDILE (RS) - Kart nº 3
  • DANIEL VANIGLI (RS) - Kart nº 9
  • BENASSI (RS) - Kart nº 32
  • FÁBIO MELLO (RS) - Kart nº 25
  • FÁBIO PINHEIRO (RS) - Kart nº 21
  • SARTORI (RS) - Kart nº 33
  • ICARO CAPPELLARI (RS) - Kart nº 10
  • JOÃO PERIN (RS) - Kart nº 23
  • NERY (RS) - Kart nº 31
  • LEANDRO ANDRADE (RS) - Kart nº 14
  • LUCIO SCARPARO (RS) - Kart nº 6
  • LUIGI TORRES (RS) - Kart nº 13
  • SEIDLER (RS) - Kart nº 5
  • RODRIGO FIGUEIREDO (RS) - Kart nº 16
  • VILMAR JUNIOR (RS) - Kart nº 17
  • BRUNO PESCADOR (RS) - Kart nº 16
  • CAIO STEDILE (RS) - Kart nº 32
  • CHARLES BUENO (RS) - Kart nº 25
  • FOGAÇA (RS) - Kart nº 23
  • DIOGO CRISTOFOLINI (RS) - Kart nº 5
  • IAM BREDA (RJ) - Kart nº 28
  • EMILSON FERNANDES (RS) - Kart nº 9
  • ERICK MARINHEIRO (RS) - Kart nº 2
  • FÁBIO ANDREIS (RS) - Kart nº 6
  • FÁBIO PINHEIRO (RS) - Kart nº 18
  • JEAN RENZ (RS) - Kart nº 24
  • KIM KRUG (RS) - Kart nº 33
  • LUCAS BAUER (RS) - Kart nº 20
  • MARCELO MACIEL (RS) - Kart nº 4
  • MARCIO RENAN PINHO (RS) - Kart nº 17
  • MAURICIO BARBA (RS) - Kart nº 3
  • MAURO LIMA (RS) - Kart nº 34
  • PAULO TORRES (RS) - Kart nº 11
  • THIAGO SANTANA (RS) - Kart nº 21
  • TIAGO FRIEDRICH (RS) - Kart nº 26
  • TIAGO PANIZZI (RS) - Kart nº 22
  • ANDERSON VANIGLI (RS) - Kart nº 18
  • RAVAZZOLO (RS) - Kart nº 32
  • CÉSAR LEANDRO DE OLIVEIRA (RS) - Kart nº 30
  • GAGA (RS) - Kart nº 9
  • EDUARDO CARVALHO (RS) - Kart nº 33
  • BENASSI (RS) - Kart nº 26
  • JOÃO BARIANE (RS) - Kart nº 4
  • JOSÉ RENATO (RS) - Kart nº 19
  • SEIDLER (RS) - Kart nº 1
  • MAIKEL DOMAGALSKI (RS) - Kart nº 14
  • MAX ZELMANOWICZ (RS) - Kart nº 2
  • PAULO LEONARDO (CE) - Kart nº 10
  • PEDRO LIBORIO (CE) - Kart nº 24
  • TAINÃ SIMÕES (RS) - Kart nº 6
  • THIAGO VANIGLI (RS) - Kart nº 13
  • TIAGO PREZZI (RS) - Kart nº 3
  • VILMAR JUNIOR (RS) - Kart nº 16